StuFi studiefinanciering tbs Terbeschikkingstelling TOAH Tijdelijk onderwijs aan huis TOG Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen UHW Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte VUT Vervroegde uittreding Vpb 1969 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 W.A. of WA Wettelijke aansprakelijkheid WABM Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (1979-1993) Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (2008) Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Walvis Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten WAM Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (1963) WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966) Waz Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (1997) Wazo Wet arbeid en zorg (2001) Wbp Wet bescherming persoonsgegevens WBSO Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk WEB Wet educatie en beroepsonderwijs Wet MOT Wet melding ongebruikelijke transacties Wft Wet op het financieel toezicht (NL) WGR Wet Gemeenschappelijke Regelingen (1950-1984) Wgr Wet gemeenschappelijke regelingen (1984-) WHC Wet op de Huurcommissies WHW Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (1992) WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (2005) WION Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (2008) Wiv Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (2002) WKA Wet ketenaansprakelijkheid Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (2006) WOB Wet openbaarheid van bestuur (1980) WOHV Wet op het overleg huurders verhuurder WolBES Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (2010) WOR Wet op de ondernemingsraden (1971) Wp2000 Wet personenvervoer 2000 WRO Wet op de Ruimtelijke Ordening (1965-2008) Wro Wet ruimtelijke ordening (2008-) WTU-BES Wet toelating en uitzetting BES (2010) WvK Wetboek van Koophandel WVMK Wet voorkoming misbruik chemicaliën (1995) WvS Wetboek van Strafrecht (ook: W.v.Str.; WvSr; Sr) Ww Woningwet WW Werkloosheidswet (1986) Wwik Wet werk en inkomen kunstenaars (2004) WWB Wet werk en bijstand (2003) ZFW Ziekenfondswet (1964-2005) ZW Ziektewet (1913) Zvw Zorgverzekeringswet (2005)
VORIGE VORIGE
Cliëntenraad  werk en inkomen  Tytsjerksteradiel Cliëntenraad  werk en inkomen  Tytsjerksteradiel